STADGAR

 

Harg och Hargshamns fiskevårdsförening

 

 

Föreningsnamn

§ 1 Föreningens namn skall vara Harg och Hargshamns fiskevårdsförening. Föreningens ändamål är att främja och förbättra fisket i föreningens arrenderade fiskevatten, där medlemmarna har tillgång till husbehovsfiske.

 

 

Medlemskap

§ 2 Till medlem i föreningen kan antas varje person som är mantalsskriven i Hargs församling inom ett område som är markerat på kartan. Yrkesfiskare äga ej inträde. Årsavgiften bestäms av årsmötet. Ej mantalsskriven person med egen fastighet inom området kan medgivas medlemskap efter styrelsens prövning.

 

Föreningens angelägenheter

§ 3 Föreningens angelägenheter handhas av styrelse bestående av sju ledamöter som väljs för en tid av 2 år, varav 4 stycken väljs första året och 3 stycken andra året. Begynnelseåret väljs 4 stycken på 2 år och 3 stycken på 1 år.

Ordförande och kassör väljs bland de valda ordinarie ledamöterna av årsmötet. Ordförande det ena året och kassören det andra året. På årsmötet skall också väljas 3 stycken styrelseersättare.

Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer

Styrelsen är ansvarig för föreningens ekonomi, kassören för likvida medel.

Styrelsen utser firmatecknare på sitt konstituerande sammanträde.

Ordförande kallar till styrelsemöte vid behov, eller då minst 2 ledamöter så begär.

 

Räkenskaper

§ 4 För att granska föreningens räkenskaper och skötsel, väljs för 1 år i sänder 2 revisorer och 1 revisorsersättare. Revisionen skall vara avslutad före den 15 februari i året efter räkenskapsåret. Räkenskapsår = kalenderår.

 

Tillsyningsmän

§ 5 Styrelsen utser det antal tillsyningsmän som den anser lämpligt för att tillse att inget olaga eller olovligt fiske bedrivs, samt att om så sker, göra anmälan enligt sin instruktion.

 

 

 

Regler för fiske

§ 6 Årsmötet beslutar om antalet nät, antal spön vid trolling, antal krok för långrev samt antal saxar och angeldon som medlem får använda vid varje tillfälle samt i övrigt fiske för icke medlemmar utöver det fria fisket.. Pris för medlemskort/ fiskekort bestäms av årsmötet.

 

Årsmötet

§ 7 Årsmötet hålles första kvartalet varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer. Därvid avger styrelsen sin verksamhetsberättelse och revisorerna sin revisionsberättelse.

 

Medlem kan lämna motionsförslag för behandling på årsmötet. Förslag skall vara styrelsen tillhanda senast sista januari aktuellt år. Motioner skall bifogas årsmöteshandlingarna. Motionen skall behandlas av styrelsen innan årsmötet.

 

Beslut fattas om:

a) Ansvarsfrihet för styrelsen

b) Eventuella kostnadsersättningar

c) Behandling av eventuellt inkomna motioner

d) Övriga frågor

e) Eventuella ändringar av stadgarna, föreslagna av styrelsen.

 

Val företas av a) Styrelse och 3 styrelseersättare

b) Revisorer och revisorsersättare.

 

Extra medlemsmöte

§ 8 Extra medlemsmöte hålls om styrelsen så beslutar eller om minst 15 av medlemmarna härom gör anhållan hos styrelsen och uppger skälet varför medlemsmötet önskas.

 

Ändring av stadgar

§ 9 Ändring av stadgarna kan beslutas av årsmöte.

 

Överträdelse av stadgar

§ 10 Medlem som bryter mot dessa stadgar, mot föreningens fattade beslut, eller gör sig skyldiga till så okamratligt och klandervärt uppträdande att föreningens anseende blir lidande kan, om styrelsen så beslutar, uteslutas ur föreningen.

 

Föreningens upplösning

§ 11 Beslut om föreningens upplösning skall, för att vara gällande, fattas vid 2 på varandra följande medlemsmöten därav ett årsmöte.

Har föreningen blivit upplöst, skall samtliga dess tillgångar användas för ideell verksamhet inom orten.

 

 

 

Stadgarna antagna vid årsmöte 2015-03-04. Reviderade vid årsmöte 2016-03-02.